หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 0400.1/43921 มิถุนายน 2564รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82กท 0501/113325 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
83กท 0406/338416 มิถุนายน 2564การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
84กท 0501/112824 มิถุนายน 2564ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 2/2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
85ด่วนที่สุด
กท 0701/4639
21 มิถุนายน 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
86กท 0304/92215 มิถุนายน 2564การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สายงานเวชนิทัศน์กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
87กท 0403/ว 8322 มิถุนายน 2564ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
88กท 0502/72023 มิถุนายน 2564การฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
89กท 0403/ว 8121 มิถุนายน 2564ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานศาลปกครองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90ด่วนที่สุด
กท 0401/1729
21 มิถุนายน 2564โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร