หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 56 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0401/2343
21 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนมาก
กท 0302/1072
06 มิถุนายน 2565ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Development of Local Governments for Sustainable and Carbon - neutral Urban Development กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 0302/1012
30 พฤษภาคม 2565กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4ด่วนมาก
กท 0901/1116
17 พฤษภาคม 2565บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการโยธา
5ด่วนมาก
กท 0306/ว 102
27 พฤษภาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 0404/ว.62
28 กุมภาพันธ์ 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนมาก
กท 0404/12503
23 ธันวาคม 2564ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0502/8685
30 พฤศจิกายน 2564การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9ด่วนมาก
กท 0401/3274
12 พฤศจิกายน 2564หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 0502/8558
08 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล