หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 67 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0404/12010
24 พฤศจิกายน 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนมาก
กท 0306/2394
11 พฤศจิกายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 0404/11411
07 พฤศจิกายน 2565แจ้งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพสามัญที่ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนมาก
กท 0409/830
22 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนมาก
กท 0306/1943
19 กันยายน 2565การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริตกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 0510/ 528
24 สิงหาคม 2565การมอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการขับเคลือนนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
7ด่วนมาก
กท 0302/1663
18 สิงหาคม 2565สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0404/7932
15 สิงหาคม 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
กท 0306/ว 197
10 สิงหาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 0404/7842
10 สิงหาคม 2565แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร