หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 100 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนมาก
กท 0404/1254
26 กันยายน 2566การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกันตนสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12ด่วนมาก
กท 0301/4118
11 กันยายน 2566ประกาศผลการนับคะแนน และประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน ก.ก.กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
13ด่วนมาก
กท 0303/3880
31 สิงหาคม 2566ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และรุ่นที่ 66กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
14ด่วนมาก
กท 0404/11011
01 กันยายน 2566ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนมาก
กท 0501/1883
23 สิงหาคม 2566เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
16ด่วนมาก
กท 0404/10349
18 สิงหาคม 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรของบุคลากรกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17ด่วนมาก
กท 0404/9300
24 กรกฎาคม 2566ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
18ด่วนมาก
กท 1102/4335
20 กรกฎาคม 2566ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
19ด่วนมาก
กท 0404/9144
20 กรกฎาคม 2566รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
20ด่วนมาก
กท 0404/ว217
13 กรกฎาคม 2566รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร