หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 23 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนมาก
กท 0404/9194
22 กันยายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12ด่วนมาก
กท 0502/1251
09 กันยายน 2563ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
13ด่วนมาก
กท 0404/7789
14 สิงหาคม 2563เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาการเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณของผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14ด่วนมาก
กท 0408/3596
20 กรกฎาคม 2563การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ Facebook และ Twitter ของกรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนมาก
กท 0404/6894
21 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16ด่วนมาก
กท 0404/3626
15 กรกฎาคม 2563ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17ด่วนมาก
กท 0404/4839
20 พฤษภาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
18ด่วนมาก
กท 1303/2214
07 พฤษภาคม 2563แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)กองการเงิน
สำนักการคลัง
19ด่วนมาก
กท 0302/737
21 เมษายน 2563ขอเชิญรับสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 ,66กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
20ด่วนมาก
กท 0404/3401
01 เมษายน 2563รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร