หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 40 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนมาก
กท 0404/4286
18 พฤษภาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12ด่วนมาก
กท 0200/1447
08 เมษายน 2564ขอให้หน่วยงานกรุณายืนยันความเห็นต่อร่างประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 60สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
13ด่วนมาก
กท 1505/748
24 มีนาคม 2564การจ้างงานคนพิการสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
14ด่วนมาก
กท 0404/2697
26 มีนาคม 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนมาก
กท  0404/2655
25 มีนาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 733/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2564กองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16ด่วนมาก
กท 0408/722
08 กุมภาพันธ์ 2564ขอให้แก้ไขรายชื่อผู้บริหารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการ กทม. ประจำปี 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17ด่วนมาก
กท 0404/782
26 มกราคม 2564รับสมัครเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
18ด่วนมาก
กท 1803/657
03 ธันวาคม 2563การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19ด่วนมาก
กท 0404/11477
27 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
20ด่วนมาก
กท 0302/1944
18 พฤศจิกายน 2563ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Ending TB in the Era of Universal Health Coverage toward Sustainable Development Goalsกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร