หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 0401/1866
08 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล" รุ่นที่ 1-3สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42ด่วนที่สุด
กท 0601/6349
05 มิถุนายน 2563ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
43ด่วนที่สุด
กท 0302/970
05 มิถุนายน 2563ทุนศึกษาหลักสูตร Smart City for ASEANกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 0406/379
04 มิถุนายน 2563เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติมสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
45ด่วนที่สุด
กท 0501/1043
05 มิถุนายน 2563คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
46ด่วนที่สุด
กท 0406/375
02 มิถุนายน 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
47ด่วนที่สุด
กท 0401/1819
01 มิถุนายน 2563ขอเชิญเข้าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48ด่วนที่สุด
กท 0401/1781
28 พฤษภาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49ด่วนที่สุด
กท 0502/778
01 มิถุนายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองและการพัฒนาฐานข้อมูลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
50ด่วนที่สุด
กท 0704/4250
28 พฤษภาคม 2563เวียนแจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สำนักอนามัย