หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
23 กรกฎาคม 2564การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42ด่วนที่สุด
กท 0701/5470
16 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
43ด่วนที่สุด
นร 1019.2/28
16 กรกฎาคม 2564พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 1201/1375
15 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
45ด่วนที่สุด
กท 0501/0855
15 กรกฎาคม 2564ข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
46ด่วนที่สุด
กท 0701/5252
09 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่35)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
47ด่วนที่สุด
กท 1305/3288
08 กรกฎาคม 2564ซ้อมความเข้าใจการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
48ด่วนที่สุด
กท 1305/3240
06 กรกฎาคม 2564ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 8สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
49ด่วนที่สุด
กท 1201/1300
07 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
50ด่วนที่สุด
กท 0403/ว92
12 กรกฎาคม 2564ลดธงครึ่งเสาสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร