หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 1207/1944
18 สิงหาคม 2563การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
42ด่วนที่สุด
กท 0200/3185
13 สิงหาคม 2563ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/4259 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
43ด่วนที่สุด
กท 0403/5071
07 สิงหาคม 2563พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 116
05 สิงหาคม 2563รายงานผลการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
45ด่วนที่สุด
กท 0401/2697
06 สิงหาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 0502/1089
06 สิงหาคม 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
47ด่วนที่สุด
กท 0200/3059
05 สิงหาคม 2563ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
48ด่วนที่สุด
กท 0701/6115
03 สิงหาคม 2563ประกาศกรถรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13 )สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
49ด่วนที่สุด
กท 0502/1050
31 กรกฎาคม 2563การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
50ด่วนที่สุด
กท 0200/2949
30 กรกฎาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร