หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 185
27 พฤศจิกายน 2563รายงานผลการประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42ด่วนที่สุด
กท 1703/2689
23 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครสำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
43ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 179
18 พฤศจิกายน 2563การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 0501/2248
25 พฤศจิกายน 2563ขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
45ด่วนที่สุด
กท 0501/2236
23 พฤศจิกายน 2563มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
46ด่วนที่สุด
กท 0200/4669
17 พฤศจิกายน 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
47ด่วนที่สุด
กท 0401/3881
16 พฤศจิกายน 2563การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีรับนโยบาย)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48ด่วนที่สุด
กท 1902/819
13 พฤศจิกายน 2563การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
49ด่วนที่สุด
กท 1305/7146
13 พฤศจิกายน 2563การจัดส่งโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
50ด่วนที่สุด
กท 0401/3863
13 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร