หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 0200/4347
15 สิงหาคม 2565ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
42ด่วนที่สุด
กท 0501/1518
24 กุมภาพันธ์ 2565ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
43ด่วนที่สุด
กท 0401/3069
11 สิงหาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 0200/4305
10 สิงหาคม 2565ติดตามผลการดำเนินการ จากข้อสั่งการ "ผู้ว่า กทม. สัญจร"สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
45ด่วนที่สุด
กท 0401/3005
09 สิงหาคม 2565การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Open Bangkok (ระยะที่ 1)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 1305/3799
03 สิงหาคม 2565ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
47ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 184
02 สิงหาคม 2565ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48ด่วนที่สุด
กท 0404/7277
26 กรกฎาคม 2565ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49ด่วนที่สุด
กท 0404/7306
26 กรกฎาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
50ด่วนที่สุด
กท 0502/0894
27 กรกฎาคม 2565การเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล