รายละเอียดหนังสือ กท 0100/1167


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0100/1167
ลงวันที่
08 กันยายน 2565
เรื่อง
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ