รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0100/1950


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0100/1950
ลงวันที่
21 ตุลาคม 2563
เรื่อง
แจ้งหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ