ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/ว 2


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/ว 2
ลงวันที่
28 มีนาคม 2567
เรื่อง
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2567
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด