ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/1322


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/1322
ลงวันที่
01 มีนาคม 2567
เรื่อง
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด