ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/1982


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/1982
ลงวันที่
27 มีนาคม 2567
เรื่อง
ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด