ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0200/2407


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/2407
ลงวันที่
25 มิถุนายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด