รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0200/3347


ต้นเรื่อง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/3347
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
แนวทางการตรวจสอบสำหรับเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ