ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/4669


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/4669
ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด