ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/5294


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/5294
ลงวันที่
15 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด