รายละเอียดหนังสือ คบท.ว 024/2567


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
คบท.ว 024/2567
ลงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ " ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ " และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ