รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0301/1315


ต้นเรื่อง
กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0301/1315
ลงวันที่
05 สิงหาคม 2563
เรื่อง
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ