รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0301/1572


ต้นเรื่อง
กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0301/1572
ลงวันที่
17 กันยายน 2563
เรื่อง
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ