รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0301/1643


ต้นเรื่อง
กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0301/1643
ลงวันที่
30 กันยายน 2563
เรื่อง
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ