ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1941


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1941
ลงวันที่
25 มีนาคม 2567
เรื่อง
การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด