รายละเอียดหนังสือ กท 0303/1437


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1437
ลงวันที่
14 กันยายน 2564
เรื่อง
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ