ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 0303/1736


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1736
ลงวันที่
26 ตุลาคม 2563
เรื่อง
เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน