ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0304/13


ต้นเรื่อง
กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0304/13
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด