รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0304/1614


ต้นเรื่อง
กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0304/1614
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาแนวทางการแบ่งภารกิจอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนในพื้นที่
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ