ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0305/2060


ต้นเรื่อง
กองทะเบียนประวัติข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0305/2060
ลงวันที่
27 มีนาคม 2567
เรื่อง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด