รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0306/1094


ต้นเรื่อง
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0306/1094
ลงวันที่
29 มิถุนายน 2563
เรื่อง
ข้อบกพร่องในการดำเนินการทางวินัยตามข้อสังเกตของ ก.ก.
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ