รายละเอียดหนังสือ กท 0307/1843


ต้นเรื่อง
กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0307/1843
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ