ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/1493


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/1493
ลงวันที่
11 มิถุนายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for The Future Government)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด