ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2110


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2110
ลงวันที่
04 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ผลการพิจารณาความจำเป็นในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแบบ TN1)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด