รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0401/2196


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2196
ลงวันที่
09 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ