ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3010


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3010
ลงวันที่
12 ตุลาคม 2564
เรื่อง
เสนอชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐขององค์การเพิ่มผลผลิตแก่งเอเชีย (เอพีโอ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด