ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3230


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3230
ลงวันที่
15 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด