ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3274


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3274
ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก