รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3498


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3498
ลงวันที่
08 กันยายน 2565
เรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ