รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3513


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3513
ลงวันที่
16 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ