รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3591


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3591
ลงวันที่
20 กันยายน 2565
เรื่อง
แผนดำเนินการในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ