รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3596


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3596
ลงวันที่
20 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 18 (ยธก.18)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ