ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3599


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3599
ลงวันที่
26 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2021/2022 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด