ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3714


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3714
ลงวันที่
06 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 14
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด