ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/979


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/979
ลงวันที่
16 มีนาคม 2566
เรื่อง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด