รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 100


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 100
ลงวันที่
08 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ