ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 101


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 101
ลงวันที่
08 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอารมย์ วงษ์มหา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด