ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 103


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 103
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด