ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 12


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 12
ลงวันที่
19 มกราคม 2564
เรื่อง
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด