รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 128


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 128
ลงวันที่
31 สิงหาคม 2564
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ