รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 157


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 157
ลงวันที่
30 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ