รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 165


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 165
ลงวันที่
09 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ย้ายที่ทำการสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ