ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 179


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 179
ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด