ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 187


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 187
ลงวันที่
01 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด