รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 48


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 48
ลงวันที่
27 มีนาคม 2567
เรื่อง
การติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ