รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 71


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 71
ลงวันที่
21 มีนาคม 2566
เรื่อง
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ