รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 94


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 94
ลงวันที่
07 กันยายน 2565
เรื่อง
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ